มฟล. ได้รับการจัดลำดับ ม.สีเขียว ลำดับที่ 156 จาก 619 แห่งทั่วโลก

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ UI Green Metric World University Ranking  ประกาศลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปี 2017 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในลำดับที่ 156 จาก 619 แห่งทั่วโลก และได้ลำดับที่ 6 จาก 26 แห่ง ของมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมา 4 แห่ง โดย 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในไทยได้แก่

ลำดับที่ 1 ในไทย ลำดับที่ 86 ของโลก มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่ 2 ในไทย ลำดับที่ 90 ของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ 3 ในไทย ลำดับที่ 96 ของโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ 4 ในไทย ลำดับที่ 122 ของโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับที่ 5 ในไทย ลำดับที่ 143 ของโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่ 6 ในไทย ลำดับที่ 156 ของโลก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลำดับที่ 7 ในไทย ลำดับที่ 168 ของโลก มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ 8 ในไทย ลำดับที่ 176 ของโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลำดับที่ 9 ในไทย ลำดับที่ 183 ของโลก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่ 10 ในไทย ลำดับที่ 195 ของโลก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI Green Metric World University Ranking  องค์กรที่จัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนทั้งโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเสีย น้ำ การขนส่ง และการศึกษางานวิจัย เป็นต้น ตั้งแต่ปี 2013 จวบจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถรักษามาตรฐานและช่วงคะแนนด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกและมหาวิทยาลัยในไทยเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม

ที่มา: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/

 |   |  3576 ครั้ง