ขอเชิญเข้าร่วมการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสุนทรียเสวนานักสอน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียนด้านวิทยาศาสตร์”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสุนทรียเสวนานักสอน ครั้งที่ 3

หัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียนด้านวิทยาศาสตร์”

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละภาควิชา

โดยวิทยากร

ท่านที่ 1 ผศ.ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์

ภาควิชา ฟิสิกส์-วัสดุศาสตร์

ท่านที่ 2 ผศ.ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ท่านที่ 3 ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน

ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา

เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป

ร่วมอบรมได้ที่ ณ ห้องประชุมชงโค (ES1-324) อาคาร E-Park วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 –16.00 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 –28 กุมภาพันธ์ 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 053-916-522

ลงทะเบียนออนไลน์ bit.ly/KM_3

  • 1638 ครั้ง