มฟล. จัดงานวันเด็ก สนุก ได้ความรู้ ฝึกนักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานสร้างสรรค์สังคม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และ นักศึกษาทุน จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์อาคารส่วนหน้า โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง เด็กๆ จากชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย และบุตรหลานพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสุดคึกคัก โดยมี 10 ซุ้มกิจกรรมให้น้องๆ ได้เข้าร่วม ซึ่งล้วนเป็นเกมที่ได้ทั้งความสนุกและสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชาต่างๆ เช่น ซุ้มเด็กดีฟันสวยของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ซุ้มหุ่นยนต์บังคับของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับพืชและสัตว์ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น และมีของรางวัลแจกให้ติดมือกลับบ้านทุกคน นอกจากเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมแล้วยังเป็นการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ในงานนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้เกียรติเยี่ยมชมงานและทดลองเล่นเกมในซุ้มกิจกรรมต่างๆ ของเหล่านักศึกษาด้วย

       ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวว่า มฟล. ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังของสังคม เชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานวันเด็กครั้งนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรักความอบอุ่นและความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้แก่เด็กของชาติเท่านั้น แต่กิจกรรมนี้ยังได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกันของเหล่านักศึกษาจากทุกสำนักวิชา ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา อธิการบดี นักศึกษา  |  1375 ครั้ง