นักศึกษา มฟล. รับรางวัลชมเชยการแข่งขันระดับประเทศ ประกวดแผนธุรกิจ “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย”

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันระดับประเทศ โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5 “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร

โครงการฯ ดังกล่าวมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 600 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สำหรับทีมนักศึกษา : ราษฎรบนดอยแง่ม นำเสนอผลงานในชื่อ : Thai-Denmark The rapper โดยมี อาจารย์วชิร พลบุญ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา Integrated Marketing Communication เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 1.นางสาวชุพาภรณ์ พรมเสน 2.นางสาวลลินทิพย์ เหลืองสิทธิกุล 3.นางสาวอภิชญา ประภัสสร และ 4.MR. YAN MYO AUNG

  • 965 ครั้ง
  • #สำนักวิชาการจัดการ #รางวัล #นักศึกษา