มฟล. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2021

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกที่มีการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์สูงที่สุด ‘World’s Top 2% Scientists’ โดยผลการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำนี้มาจากการศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS BIOLOGY เรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators โดยใช้ข้อมูลการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่ปรับปรุงล่าสุดจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานที่ถูกอ้างอิงสูงในระดับ 2% แรกประจำปี 2020 (single-year citation impact) และผลงานที่ถูกอ้างอิงสูงในระดับ 2%  แบบสะสม (career-long citation impact) ผลการจัดอันดับประจำปี 2020 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประเภท CAREER
1.    Emeritus Prof. Dr. Kevin D. Hyde อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา 

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” โดยข้อมูลปี 2020
1.    Emeritus Prof. Dr. Kevin D. Hyde อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา 
2.    รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
3.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
4.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
5.    อาจารย์ ดร.ศรัญภัทร บุญมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6.    Dr. Ruvishika S. Jayawardena อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1144 ครั้ง