คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับยกย่อง “60 คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ”

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง “60 คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ทั้งนี้ในปีพุทธศักราช 2564 เป็นวาระครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ทางสมาคมฯ ได้จัดทำหนังสือที่ระลึก 60 ปี สมาคมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เพื่อเผยแพร่ประประวัติและการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิก จำนวน 60 ท่าน โดยยกย่องเป็น “60 ปี คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” โดยพิจารณาจากสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสังคมโดยส่วนรวมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รางวัล  |  832 ครั้ง