อ.ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ ได้รับรางวัล "ครูภาษาไทยดีเด่น" จากคุรุสภา

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา ได้ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน โดย อ.ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มฟล. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 17 ท่าน โดยจะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

รางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ครูภาษาไทยพัฒนาตนเอง และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและกระตุ้นให้สร้างนวัตกรรมการการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565

ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นระดับประเทศ https://bit.ly/3wgc5pD

ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/10544.html 

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 656 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์รางวัล