มฟล. รายงานความก้าวหน้า Reinventing 2021 รอบ 6 เดือนต่อ สป.อว.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในนามเลขาคณะกรรมการ Reinventing 2021 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสนอผลการดำเนินงานรายงานความก้าวหน้าโครงพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 2564 (Reinventing University System 2021) ในรอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ น.ท. ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. นำเสนอรายงานความก้าวหน้า ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ที่มา : สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  581 ครั้ง