U2T MFU เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสาช่วยงานจุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดเชียงรายที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการดำเนินงานช่วยบริการฉีดวัคซีน จุดบริการที่ 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย และจุดบริการที่ 2 ณ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย

โดยทีมเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เป็นจิตอาสาช่วยงานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการช่วยคัดกรองประชาชนก่อนเข้าฉีดวัคซีน ลงข้อมูล รวมถึงจัดคิวเข้าฉีดยา ณ ชั้น G เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย และสนับสนุนในการดำเนินงานในการช่วยบริการฉีดวัคซีนดังกล่าวตลอดมาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต รักษาการแทน หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ซึ่งการสนับสนุนกิจกรรมนี้ของชาว U2T จะเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ตลอดจนขอเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ที่ทำงานช่วยกันต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ

 |   |  U2T MFU ศูนย์บริการวิชาการ