มฟล.จัดประชุมชี้แจ้งหน่วยงานสนับสนุนในการทำ SAR ตามกรอบ EdPEx ตอบรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้กับกลุ่มหน่วยงานสนับสนุน โดยมี ผศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยนายชัยพงศ์ แกล้วกล้า หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมท่าสุด อาคารวันชัย ศิริชนะ ร่วมกับผู้ประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meetings จำนวนกว่า 118 คน

ผศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย กล่าวว่า การประชุมชี้แจ้งฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนสามารถจัดทำการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ และช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบและกลไกของคำรับรองการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

หลังเสร็จสิ้นการชี้แจ้งฯ คณะผู้จัดการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานที่แต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทำให้เสร็จสิ้น

  • 878 ครั้ง
  • #ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร