มฟล. รับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563”

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้เป็น “สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563” จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11

ทั้งนี้ มฟล. เคยได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง ปี 2555 รางวัลโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกกิจศึกษา 2557 รางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง 2558 รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา 2559 รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น 2561 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และรางวัลล่าสุด 2563 “สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563” นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของ มฟล. ที่จะยึดมั่นในการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้มีความก้าวหน้า ได้มาตรฐาน ขยายเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 |   |  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา  |  1196 ครั้ง