อธิการบดี มฟล. เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็มสอง พร้อมประชาชนในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน เข้ารับการฉีควัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 เช่นเดียวกัน โดยทาง รพ. ศูนย์การแพทย์ มฟล. ได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับการจัดสรร และมีความประสงค์เข้ารับบริการที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน รพ. ศูนย์การแพทย์ มฟล. มาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ในกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มอายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และต่อมาในกลุ่มอื่นๆ ทั้งกลุ่มด่านหน้า และประชาชนทั่วไป โดยปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว รวมเป็นจำนวนกว่า 18,765 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564)

  • 857 ครั้ง
  • #โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #อธิการบดี