มฟล. จัดกีฬาพนักงานสัมพันธ์ ผู้บริหาร-คณาจารย์-พนักงานทุกหน่วยงาน ร่วมแข่งขันร่วมเชียร์เชื่อมความสามัคคี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       นับเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี สำหรับชาวพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กับกิจกรรม “พนักงานสัมพันธ์ ประจำปี 2560” ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬา มฟล. โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีและความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง ที่จะได้มาทำกิจกรรมแข่งขันและเชียร์กีฬาร่วมกัน ในงานนี้ได้แบ่งพนักงานในหน่วยงานและสำนักวิชาต่างๆ ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีส้ม สีชมพู และสีเขียว ทำการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ คือ วิ่งเดี่ยว วิ่งผลัด กระโดดเชือกหมู่ โยนบอลสามัคคี ยิงประตู ชักเย่อ รวมทั้งการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ ทั้งนี้ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้บริหารเข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม, นางพรทิพย์ ภูติโยธิน รองอธิการบดี, รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี, รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี, รศ.ชุษณะ  รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดี ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี, ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี, รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป ที่ปรึกษาอธิการบดี, ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน ที่ปรึกษาอธิการบดี รวมถึงคณบดีสำนักวิชาและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

     รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ประธานในพิธี ได้กล่าวกับเหล่าพนักงานที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ว่า “พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่รักทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ มีความรู้สึกยินดีที่จัดงานในวันนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าเป็นการจัดงานประจำปี เชื่อว่าทุกคนทราบในวัตถุประสงค์และร่วมมือร่วมใจกันที่จะทำการแข่งขันกีฬาพนักงานสัมพันธ์ประจำปีของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นไปได้ด้วยดี ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ดีอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่จะนำมาซึ่งความสามัคคี ความเข้าใจ ความกลมเกลียวสมานฉันท์ซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การทำงานที่ดี และนำมหาวิทยาลัยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หัวหน้าสี รองหัวหน้าสี ลูกสีทุกคน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ขอให้มีความสำเร็จในการจัดการแข่งขัน ขอให้มีความสุขโดยถ้วนหน้า และขออวยพรให้มีความสุขตลอดไป”

      ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี และประธานโครงการพนักงานสัมพันธ์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า การดำเนินงาของมหาวิทยาลัยจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จำเป็นจะต้องมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้นโยบาย Happy workplace เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสร้างบุคลากรด้านกีฬาที่มีคุณภาพต่อไป”

     

 

 

 |   |  อธิการบดี พนักงาน  |  2365 ครั้ง