ทีมอาจารย์ มฟล. รับรางวัล Excellent Paper Award จากงาน National Research conference 2021

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เดชอนันต์ บังกิโล อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส และอาจารย์ศิโรช อโนมะศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัล Excellent Paper Award (รางวัล “บทความวิจัยภาคบรรยาย”) สำหรับผลงานวิจัยเรื่อง “การปรับเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนให้เป็นศูนย์สร้างคุณค่า กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)” จากการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ National Research conference 2021 : NRC2021 Business Beyond the Pandemic (โครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1) วันที่ 21 สิงหาคม 2564 จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโดย งบประมาณงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่มา: สำนักวิชาการจัดการ

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  606 ครั้ง