รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564  โดยเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 10 ทุน ซึ่งจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และค่าครองชีพ 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

  1. ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 0)
  2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาจากถิ่นทุรกันดาร
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษา
  4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
  5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

ระยะเวลาการรับสมัคร

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 โดยนำส่งเอกสารได้ที่
- ฝ่ายทุนการศึกษา ห้อง 113 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา (สมัครทุนมูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์ 2564)  
  เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวปรียาพร พรหมมา ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์. 053-916186
อีเมล: scholarship.sdad@mfu.ac.th


เอกสารดาวน์โหลด

  1. รายละเอียดการรับสมัครทุนการศึกษา
  2. แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 |   |  1507 ครั้ง