ผู้บริหาร มฟล. ร่วมพิธีลงนาม โครงการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) ร่วมกับ กรมทรัพสินทางปัญญา และอีก 9 มหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) ในรูปแบบจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Event) ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจส่งเสริมกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวม 10 มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาทางด้านวิชาการ ทั้งการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งกับสถาบันภายในประเทศและระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายของสถาบันที่มีกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านทรัพย์ทางปัญญา ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้กล่าวในการบันทึกวีดิทัศน์ประกอบพิธีลงนามนี้ว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้สร้างสรรค์งานวิจัยหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร และวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เข้าสู่กระบวนการวิจัยและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ซึ่งนับได้ว่าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย

     “การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยที่มีมูลค่าเพิ่ม ช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคโนโลยี รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เป็นการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ พร้อมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจธุรกิจนวัตกรรมของประเทศ ให้สามารถแข่งขันและเติบโตในตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ” อธิการบดี มฟล. กล่าว

    ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในพิธีลงนามฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล. ดำเนินงานโดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มฟล. ( MFii) โดยมีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 10 แห่ง ร่วมลงนาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชานี มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 790 ครั้ง
MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม