ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มฟล. ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี มีฐานะยากจน มีความประพฤติเรียบร้อย จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ให้ได้รับการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มฟล. นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรฯ  ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว  ดังรายชื่อตามประกาศ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถตอบรับการรับทุนการศึกษาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป ตามแบบฟอร์ม  https://forms.gle/mepUdmggD1v1qwkP6

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสิรินธรฯ ประจำปีการศึกษา 2564

 |   |  2816 ครั้ง