ขอแสดงความยินดี อาจารย์ มฟล. รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. ประจำปี 2564 ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. ประจำปี 2564  ได้มีมติอนุมัติให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว
.
การคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมได้รับรางวัลดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้ครูภาษาไทยพัฒนาตนเองและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มคุณภาพผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
.
นอกจากภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนตามสาขาวิชาภาษาวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติแล้ว ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ ยังได้ให้บริการวิชาการผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาครูภาษาไทย ที่ใช้ชื่อโครงการว่า ‘ภาษาไทย ภาษาธรรม’ ต่อเนื่อง 3 ปี ให้กับครูระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย-พะเยา ซึ่งในปีที่ 3 ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปถึงครูระดับประถมศึกษาอีกด้วย
.
ในโอกาสนี้ยังได้ฝากข้อความเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย เนื่องจากสังคมของเราในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังการสื่อสารเป็นพิเศษ จึงอยากจะฝากให้พิจารณาว่า "ภาษาไทยเป็นภาษาที่สามารถตีความได้หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทในการสื่อสารของทั้งผู้ส่งและผู้รับ ดังนั้นหากเราต้องการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และสัมฤทธิ์ผลก็ควรคำนึงถึงการใช้ศิลปะในการสื่อสารด้วย ซึ่งศิลปะที่แท้จริงของการสื่อสารนั้นก็ไม่ใช่แค่การพูดหรือเขียนสิ่งที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้องเท่านั้น แต่คือการรู้ว่า ควร หรือ ไม่ควร สื่อสารสิ่งใดในเวลาใดต่างหาก”

 |   |  1843 ครั้ง