มฟล. นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโดยรอบมหาวิทยาลัย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน ๖ วัด ประกอบด้วย วัดภูมิพาราราม วัดป่ารวก วัดห้วยพลู วัดสันต้นกอก วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด และวัดบ่อทอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธ สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของบุคลากรมหาวิทยาลัย และทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป โดยการนี้ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา ร่วมถวายปัจจัยเพื่อร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี  ๒๕๖๔ รวมเงินทำบุญทั้งสิ้น จำนวน ๔๓,๓๐๘.- บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดบาทถ้วน)

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 400 ครั้ง
ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ