ศิษย์เก่า มฟล. ได้รับทุนสนับสนุนกว่า 1.5 ล้านบาท ด้วยโครงการ Hi-Ent : แพลตฟอร์ม Community เพื่อสร้างรายได้สำหรับนักดนตรีและธุรกิจบันเทิง

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวรางวัล ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา รางวัล/ผลงานเด่น

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ Hi-Ent : แพลตฟอร์ม Community เพื่อสร้างรายได้สำหรับนักดนตรีและธุรกิจบันเทิง
ได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 1.5 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Youth Startup Fund 2021

 |   |  799 ครั้ง