มฟล. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมผลการดำเนินงานหลักสูตรพุทธศิลปกรรม ครึ่งปีแรก พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับก้าวต่อไปของหลักสูตร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับความเมตตาจากที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง, พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย, พระครูศรีรัตนากร, ผศ.ดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง (ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย) และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

      โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มี รองศาสตราจารย์ ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ดำเนินการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน โดยในวาระการประชุมเป็นการนำเสนอภาพรวม และ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ในปีครึ่งปีแรกของการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 รวมถึงวาระพิจารณาแผนการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน กำหนดการเปิดรับผู้เรียนรุ่นที่ 2 พ.ศ.2565 และแนวทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยที่ปรึกษาทุกท่านได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและทิศทางการดำเนินงานของหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะได้นำข้อเสนอที่ได้รับในวันนี้ไปดำเนินการต่อไป

.        

ข้อมูล : ศูนย์บริการวิชาการ

ติดตามข่าวสาร และการรับสมัครได้ที่เพจ : Buddhist Art MFU

 |   |  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  612 ครั้ง