มฟล. ครองอันดับ 2 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย และเป็นอันดับ 1 ของไทยด้านการอ้างอิงผลงานการวิจัยและความเป็นนานาชาติ จาก THE Asia University Rankings 2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดอันดับที่ 187 ของเอเชีย จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 551 แห่งในภูมิภาคในการประกาศผล THE Asia University Rankings 2021 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นี้ โดยการจัดอันดับพิจารณาจากผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) การอ้างอิง (Citation) รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) และภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) แต่จะแตกต่างกับ THE World University Rankings ที่ THE Asia University Rankings ให้ค่าน้ำหนักกับรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) มากขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของบทบาทของมหาวิทยาลัยในเอเชียกับการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน

ผลการจัดอันดับครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และอันดับที่ 14 ของอาเซียน โดยมีคะแนนด้านการอ้างอิง (60.4 คะแนน) และด้านภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (52.7 คะแนน) สูงที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย

มหาวิทยาลัยไทย 17 แห่งที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมรับการจัดอันดับในปีนี้ ได้แก่

    1. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 130

    2. มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันดับที่ 187

    3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 194

    4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 201 - 250

    5= มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อันดับที่ 351 - 400

    5= มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 351 - 400

    5= สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  อันดับที่ 351 - 400

    5= มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 351 - 400

    9= มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 401+

    9= มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่  401+

    9=  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 401+

    9=  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันดับที่ 401+ 

    9=  มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 401+

    9=  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 401+

    9=  มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับที่ 401+

    9=  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันดับที่ 401+

    9=  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 401+

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับ www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/regional-ranking

  • 19523 ครั้ง
  • #THE #MFU Rankings