ข่าวเด่น

มฟล. ร่วมพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้น จ.เชียงราย รับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล. จัดพิธีไหว้ครู นายกสภา-อธิการบดีเจิมหน้าผากรับเป็นลูกศิษย์ พร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี ส่วนพัฒนานักศึกษา