หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน
ภาษาอังกฤษ: Master of Public Health Program in Border Health Management

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพชายแดน)
ชื่อย่อ : ส.ม. (การจัดการสุขภาพชายแดน)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Public Health (Border Health Management)
ชื่อย่อ : M.P.H. (Border Health Management)

ปรัชญาของหลักสูตร
จากกรอบแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเน้นการสร้างสุขภาพที่ดี และการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชากรกลุ่มต่างๆ กอปรกับนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ของเอเชีย การเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการติดต่อกับประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการเปิดเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอแม่สาย เชียงแสน และอำเภอเชียงของ ซึ่งในพื้นที่บริบทชายแดนก็จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรและการเข้ามาขายแรงงานจากประชาชนประเทศเพื่อนบ้านจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นด้านการจัดการสุขภาพชายแดนมากขึ้น ดังนั้นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติและนานาชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน สามารถจัดการสุขภาพข้ามแดนและข้ามวัฒนธรรมในบริบทที่ซับซ้อน และการวางแผน การจัดการและการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิจัย รวมถึงมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ และสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านสาธารณสุขได้อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสารสนเทศด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และองค์กรทางสาธารณสุขได้ รวมถึงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และนานาชาติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่เป็นนักวิชาการ/วิชาชีพ มีความสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้และทักษะในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนตามมาตรฐานสากล และทำงานเป็นทีมร่วมกับชุมชนและสหวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ กล้าแสดงออกทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องและจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยหรือริเริ่มพัฒนานวัตกรรมด้านการสาธารณสุข หรือใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ ในกลุ่มประชากรเฉพาะที่ครอบคลุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย กลุ่มเปราะบาง ประชากรชายแดนและชายขอบ 

มหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 1. นักพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบยั่งยืนในระดับชาติและนานาชาติ
 2. นักจัดการสุขภาพข้ามแดนและข้ามวัฒนธรรมในบริบทที่ซับซ้อน
 3. นักจัดการสุขภาพทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
 4. นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข ทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน
 5. นักวิจัยทางด้านสาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 6. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 • PLO1: มีความซื่อสัตย์ สามารถตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • PLO2: สามารถอภิปรายเชื่อมโยงทฤษฎี แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติของศาสตร์ทางการสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนได้
 • PLO3: มีทักษะในการคิดเชิงระบบที่ซับซ้อน และบูรณาการศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
 • PLO4: สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย หรือริเริ่มพัฒนานวัตกรรมด้านการสาธารณสุข หรือใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ
 • PLO5: มีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการจัดการสุขภาพตามมาตรฐานสากล ในกลุ่มประชากรเฉพาะที่ครอบคลุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย กลุ่มเปราะบาง ประชากรชายแดนและชายขอบ
 • PLO6: มีทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพในรูปแบบสหวิชาชีพในองค์กรข้ามชาติ สามารถเลือกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพและทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อวิเคราะห์ วางแผน และสื่อสารในการจัดการสุขภาพชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO7: สามารถออกแบบ ดำเนินการ และประเมินผล ของแผนงาน/โครงการ/ระบบสุขภาพ/ระบบประกันสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพ/ระบบสุขภาพชุมชน/ชายแดนที่ซับซ้อนได้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (International Program) แผน ก 1 และ ก 2

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 160,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000.- บาท

แผน ก1  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       
แผน ก2  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    2. หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
    3. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
    4. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
       
แผน ข  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
    3. หมวดการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
       

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน พ.ศ. 2562

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 ก.ค. 64