หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

ปริญญาโท สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
ภาษาอังกฤษ:Master of Science Program in Dermatology
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)
ชื่อย่อ :วท.ม. (ตจวิทยา)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Science (Dermatology)
ชื่อย่อ :M.Sc. (Dermatology)

     หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานวิจัย ความรู้ทางตจวิทยาทางคลินิก และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางด้านตจวิทยาคลินิก (Clinical Dermatologic Research) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) หรือวิจัย ตจวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Dermatologic Medical Science Research) ส่งผลและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางด้านการแพทย์ที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ และพร้อมจะทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทางด้านตจวิทยาคลินิก หรือตจวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ผิวหนังของประเทศ
 2. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณที่จะส่งผลต่อการดำเนินการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยที่ เอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางโรคผิวหนังที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
 5. มีความรับผิดชอบและสามารถในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
 6. เป็นผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น ด้านทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน ทักษะด้านการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การมีความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ทักษะที่เน้นความเข้าใจในหลากหลายชาติพันธุ์ การทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการสื่อสาร การรู้จัก เข้าใจในการใช้ข้อมูลและสื่อ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใช้ชีวิต

 1. แพทย์และนักวิจัยทางตจวิทยา
 2. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 3. ประกอบวิชาชีพอิสระ

สาขาวิชาวิชาตจวิทยา แผน ก 1 และ ก 2 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 360,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000.- บาท

แผน ก1
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) (สำหรับผู้สำเร็จแพทยศาสตร์)  
  1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    
แผน ก2  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) (สำหรับผู้สำเร็จแพทยศาสตร์)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 20 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 4 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา พ.ศ. 2560