หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

ปริญญาเอก สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Dermatology
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ตจวิทยา)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (ตจวิทยา)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (Dermatology)
ชื่อย่อ :Ph.D. (Dermatology)

     หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย ความรู้ทางตจวิทยาทางคลินิก และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางด้านตจวิทยาคลินิก (Clinical Dermatologic Research) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) หรือวิจัยตจวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Dermatologic Medical Science Research) ส่งผลและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางด้านการแพทย์ที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ และพร้อมจะทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทางด้านตจวิทยาคลินิก หรือตจวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ผิวหนังของประเทศ
 2. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณที่จะส่งผลต่อการดำเนินการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยที่ เอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางโรคผิวหนังที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
 5. มีความรับผิดชอบและสามารถในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
 6. เป็นผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น ทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน ทักษะด้านการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การมีความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ทักษะที่เน้นความเข้าใจในหลากหลายชาติพันธุ์ การทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการสื่อสาร การรู้จัก เข้าใจในการใช้ข้อมูลและสื่อ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใช้ชีวิต

 1. แพทย์และนักวิจัยทางตจวิทยา
 2. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 3. ประกอบวิชาชีพอิสระ

สาขาวิชาตจวิทยาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 660,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 110,000 .- บาท

สาขาวิชาตจวิทยา แบบ 2.2 จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 1,100,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 110,000 .- บาท

แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต
    
แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์36 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ3 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก9 หน่วยกิต
    
แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดวิชาพื้นฐาน18 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ5 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก1 หน่วยกิต
  4. หมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 ก.ค. 64