หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Biosciences

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Biosciences)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Biosciences)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีความรู้ครอบคลุมพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพกับความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ หรือร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพด้านการแพทย์และเภสัชกรรม รวมถึงระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมชีวภาพ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพได


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพอย่างครอบคลุม สามารถต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม และสามารถประยุกต์ใช้สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและนำเสนอข้อมูล ตลอดจนสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพได้

 1. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการหรือเอกชน เช่น
  • นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย
  • พนักงานในหน่วยการผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิจัยและพัฒนาของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านอาหาร การเกษตร การแพทย์ เภสัชกรรม หน่วยงานตรวจวิเคราะห์
  • พนักงานแนะนำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สารเคมี/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 2. ครูด้านวิทยาศาสตร์  
 3. ผู้ประกอบการอิสระในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 1. PLO1 ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 2. PLO2 อธิบายเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องและทันสมัย ตลอดจนเทคนิคการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ  
 3. PLO3 บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 4. PLO4 ทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
 5. PLO5 วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยใช้สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ        
 6. PLO6 ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หรือนวัตกรรมทางชีวภาพ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,500 .- บาท 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
       
2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต