หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Sports and Health Science

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Sports and Health Science)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Sports and Health Science)

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมีความสำคัญในการพัฒนาการกีฬาของชาติ ทั้งในด้านกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ ตลอดจนมีความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยการใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้องและจรรยาบรรณการประกอบอาชีพ โดยมีทักษะโดดเด่นด้านการฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคลทุกช่วงวัย มีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสมรรถภาพร่างกาย ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้ภาษาที่สามสำหรับการประกอบอาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบการอิสระในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลกที่รองรับสังคมสูงวัย

เน้นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

 1. โค้ช/ ผู้ฝึกสอนกีฬา
 2. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 3. นักวิจัยและนักวิชาการทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย
 4. บุคลากรครูในสถานศึกษา
 5. ผู้ฝึกสอนกีฬาด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (โค้ชฟิตเนส) เช่น ในทีมกีฬาอาชีพ ทีมกีฬาระดับชาติ สโมสรกีฬาต่าง ๆ 
 6. ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคลในศูนย์ออกกำลังกายต่าง ๆ อาทิ ฟิตเนสคลับ โรงแรม ศูนย์สุขภาพองค์รวมของโรงพยาบาล
 7. ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น บริษัทเอกชน เป็นต้น
 8. พนักงานของรัฐในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย
 9. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 10. การเป็นผู้ฝึกสอนออกกำลังกายออนไลน์

 • PLO 1: มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้องและจรรยาบรรณการประกอบอาชีพกีฬาและสุขภาพ
 • PLO 2: สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน การบริหารจัดการธุรกิจกีฬาและสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การกีฬาตามมาตรฐานสากล 
 • PLO 3:  มีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสมรรถภาพทางกายสำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมสูงวัยด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • PLO 4:  สามารถทำงานเป็นทีมในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยจิตบริการ มีความรับผิดชอบและมีการใฝ่เรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 • PLO 5: มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพโดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ การบริหารจัดการ และศาสตร์อื่นๆ
 • PLO 6: มีความสามารถในการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งโดดเด่นด้านการฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ที่สามารถใช้ภาษาที่สามในการทำงานและเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกีฬาและการออกกำลังกายที่ทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับสังคมสูงวัย

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 58 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต