หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Environmental Health

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Health)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Environmental Health)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้กำหนดปรัชญาหลักสูตร คือ  ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ที่ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเน้น ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจากห้องปฏิบัติการ การฝึกภาคสนาม โครงงานและการวิจัย ทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
 2. สามารถแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 
 3. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  
 4. มีแนวคิดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)

     บัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถเป็นผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 2. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 3. นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่างประเทศ เช่น United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA), World Health Organization (WHO), United Nations (UN), Centers for Disease control and Prevention (CDC) เป็นต้น
 5. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 6. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
 7. เจ้าหน้าที่บริหารจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ในภาคเอกชน เช่น ISO 14000, ISO 17025 เป็นต้น
 8. นักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. เป็นผู้ประกอบการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม

 • PLO 1: มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตอาสา และมีสำนึกสาธารณะ 
 • PLO 2: มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถสื่อสารกับสังคมพหุวัฒนธรรม และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 • PLO 3:  มีความสามารถวิเคราะห์ ประเมิน จัดการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และมลพิษข้ามแดนในยุคดิจิตอล           
 • PLO 4:  มีความสามารถริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการวิจัย ตามกรอบแนวคิดของ EcoHealth

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต
  1) กลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 25 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 18 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม 58 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       

ข้อมูลอ้างอิง

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด พ.ค. 66