หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Environmental Health

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Health)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Environmental Health)

ปรัชญาของหลักสูตร
วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีของประชาชน โดยนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพนั้น ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ ดังนั้น หลักสูตรฯจึงนำปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยม (Progressivism) ซึ่งเป็นปรัชญาการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง โดยผู้สอนจะต้องจัดสภาพการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการศึกษาของผู้เรียน ให้อิสระ เสรีภาพในการเรียน การค้นคว้า การทดลอง คำนึงถึงความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนในการนำองค์ความรู้จากหลักสูตรฯ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและในการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาประสบการณ์และความรู้โดยไม่หยุดนิ่ง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ด้วยตนเอง ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อาทิ Project Based Learning และ Research Based  Learning ซึ่งจะนำไปสู่บัณฑิตที่มีความสามารถในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจนประเมินปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
 2. สามารถแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 
 3. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  
 4. มีแนวคิดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมควบคุมมลพิษ การประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 2. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม 
 4. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงานอุตสาหกรรม
 5. นักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 7. นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 8. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่างประเทศ เช่น United States Environmental Protection Agency (US. EPA), World Health Organization (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), United Nations (UN) เป็นต้น 
 9. ผู้ประกอบการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม

 • PLO1: ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  • Sub-PLO 1.1 อธิบายแนวคิด ทฤษฎี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
  • Sub-PLO 1.2  อธิบายแนวคิด ทฤษฎี ทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
  • Sub-PLO 1.3 อธิบายแนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)ที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  • Sub-PLO 1.4 ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 • PLO2: เลือกกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
  • Sub-PLO 2.1 วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
  • Sub-PLO 2.2 เลือกกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
 • PLO3: ปฏิบัติตามข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  
 • PLO4: สามารถริเริ่มแนวคิดการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) (Environmental Health Initiator) 
  • Sub-PLO 4.1 สามารถทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสหวิชาชีพ 
  • Sub-PLO 4.2 สามารถสร้างสรรค์ แนวคิดในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบองค์รวม 

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
  1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพขั้นกลาง 23หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม 55หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาชีพบูรณาการ 8 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       

ข้อมูลอ้างอิง

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด 6 ก.พ. 67