หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Health Program

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ส.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ : B.P.H.

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสููตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้กำหนดปรัชญาการจัดการศึกษาไว้ว่า "การเรียนรู้จากการปฏิบัติ"  ซึ่งจะเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เข้าไปศึกษาในชุมชนโดยมุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำให้นักศึกษาได้มีทักษะความเป็นผู้นำทางด้านความรอบรู้ทางด้านสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการสื่อสารให้กับทุกกลุ่มในชุมชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสากล ภายใต้สังคมสูงวัย ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และระบบสุขภาพชุมชนภายใต้พหุวัฒนธรรม มีความรู้และทักษะในการวินิจฉัย จัดการและแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ ภายใต้พลวัตสุขภาพโลก รวมถึงเข้าใจกรอบความคิดการเป็นผู้ประกอบการอิสระ

นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

 1. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานส่วนกลางได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนัก และกองต่างๆ 
 2. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
 3. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนตำบล
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข ทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
 5. นักวิชาการสาธารณสุข หรือผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับองค์การระหว่างประเทศ

 • PLO 1: มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
 • PLO 2: สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข การสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การสาธารณสุขและพลวัตสุขภาพโลก การเป็นผู้ประกอบการอิสระ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • PLO 3:  มีทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาสุขภาวะชุมชนอย่างเป็นระบบ ที่ทันกับพลวัตสุขภาพโลก วินิจฉัยและออกแบบการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ผ่านกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์/การวิจัย/พัฒนานวัตกรรมสุขภาพที่บูรณาการสหวิทยาการ
 • PLO 4:  มีทักษะการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิ ให้เกียรติผู้อื่นในการทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพข้ามวัฒนธรรม
 • PLO 5: มีทักษะการวิเคราะห์ทางชีวสถิติ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูลด้านการสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารสุขภาพเชิงวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้
 • PLO 6: สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสากล ภายใต้สังคมสูงวัย ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบยั่งยืนภายใต้พหุวัฒนธรรม 

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 65 หน่วยกิต
  3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต