หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปริญญาตรี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Innovative Food Science and Technology

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อย่อ : วท.บ. (นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Innovative Food Science and Technology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Innovative Food Science and Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ ผ่านการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม  หลักสูตรจึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามแนวการศึกษาแบบคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist Theory) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้รวมถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่จำเป็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 2. มีทักษะในการทำงาน มีความสามารถในการปรับตัว และพร้อมที่จะบูรณาการความรู้เพื่อต่อยอดในการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมที่พลิกผันได้อย่างรวดเร็ว 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร

 1. ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
 2. ปลูกฝังและพัฒนาแนวคิดแบบเติบโตสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการอาหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
 4. มีโอกาสได้สัมผัสกับความเป็นนานาชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยน หรือ การมีความร่วมมือกับสถาบันในระดับนานาชาติ

 1. หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 2. ผู้ประกอบการอิสระ หรือเจ้าของธุรกิจด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 3. นักวิชาการ หรือนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 4. ที่ปรึกษาด้านโภชนาการ อาหารสุขภาพ หรืออาหารช่วงวัย 
 5. ผู้ประเมินโรงงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 6. ตัวแทนจำหน่ายและให้บริการด้านเทคนิคทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

 • PLO1  มีวินัยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร 
 • PLO2  อธิบายหลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล จุลชีววิทยาอาหาร) และความรู้ในแขนงเฉพาะทางที่เลือกได้ 
 • PLO3 แก้ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหาร จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 • PLO4  ทำงานในสังคมพหุวัฒธรรมได้โดยใช้กรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 
 • PLO5  เลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลความ สรุปผล และสื่อสารได้ 
 • PLO6A ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางการบริหารและการจัดการ เพื่อการประกอบธุรกิจอาหาร (แขนงผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร)
  PLO6B ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางโภชนาการอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (แขนงนวัตกรรมโภชนศาสตร์)

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 .- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 28 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 44 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต