หลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science Program

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : พย.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ : B.N.S.

ปรัชญาของหลักสูตร
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความเชื่อที่สอดคล้องกับมโนมติหลักทางการพยาบาล (nursing meta-paradigm) ได้แก่ บุคคล (person) สุขภาพ (health) สิ่งแวดล้อม (environment) และการพยาบาล (nursing)  สุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล/ประชาชน บุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพและจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมและคุณภาพชีวิตตามความศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ "ปลูกป่า สร้างคน" โดยมุ่ง "สร้างคน  สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ" ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเชิงวิชาการ สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ดีที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อมของผู้รับบริการในทุกช่วงวัยและทุกภาวะสุขภาพตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย พิการ หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการศึกษาใช้แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเชิงปัญญา (cognitive constructivism) และปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ด้วยการสร้างเสริมการเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานในสังคม ทั้งภายในระบบบริการสุขภาพและการเป็นผู้ประกอบการอิสระในบทบาทของตนเองและร่วมกับสหวิชาชีพและข้ามศาสตร์ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจัดการศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางที่บ่มเพาะให้ผู้เรียนมีค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อตนเองและวิชาชีพ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีในตน สามารถสังเคราะห์ความรู้ใหม่ และสื่อสารความรู้ให้แก่ผู้อื่น อันจะเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจให้ผู้เรียนตัดสินใจและดำเนินการที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตที่มีภาษาดี มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสาธารณภัยที่พบบ่อย และปฏิบัติงานพยาบาลและผดุงครรภ์ที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย”


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา คำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 2. มีความรู้ในศาสตร์การพยาบาลและการผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณภาพและความปลอดภัย แก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน 
 3. มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง สถาบัน วิชาชีพ และมีจิตสาธารณะคำนึงถึงส่วนรวมและสังคม
 4. มีภาวะผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์/บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันและหลากหลาย รวมทั้งมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ
 5. มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและคิดอย่างมีวิจารณญาณในการประเมินปัญหา ความเสี่ยง ผลกระทบจากสาธารณภัยที่พบบ่อย และวางแผนแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์
 6. มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวัน เชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ
 7. มีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลขและการใช้สถิติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการตัดสินใจและการดูแลสุขภาพ
 8. มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการทั้งในสถานบริการและชุมชน ในทุกช่วงวัยและทุกภาวะสุขภาพตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย พิการ หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตโดยใช้กระบวนการพยาบาล ผลการวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้หลักกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 1. เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. เป็นพยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการอื่น ๆ 
 3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
 4. เป็นนักวิจัยด้านสุขภาพ

 • PLO 1: มีความซื่อสัตย์ วินัย จริยธรรมวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 • PLO 2: อธิบายความเชื่อมโยงสาระสำคัญของศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพ การเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ กับศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • PLO3: บูรณาการกระบวนการวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างนวัตกรรม            กับกระบวนการพยาบาลในการพัฒนาความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
 • PLO 4: วางแผน บริหารจัดการความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากจากสาธารณภัย
 • PLO5: มีความเป็นผู้นำ เคารพสิทธิ ให้เกียรติผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ และสนใจใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • PLO6: ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
 • PLO7: สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
 • PLO 8: ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิและศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 304,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 38,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
  1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 79 หน่วยกิต
    ภาคทฤษฎี    43 หน่วยกิต  
    ภาคปฏิบัติ    36 หน่วยกิต  
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       

อ้างอิงจาก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 ก.ย. 65