หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ปริญญาตรี สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

ภาษาไทย: หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ชื่อย่อ : พทป.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อ : B.ATM.

การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า โดยพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นฐานในการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

 1. แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อสังคม และเป็นพลเมืองโลกที่ดี ตลอดจนมีความเข้าใจมนุษย์และชุมชน
 2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารเชิงตัวเลขในการปฏิบัติงาน
 3. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
 4. มีทักษะการประกอบเวชปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 5. มีทักษะการปฏิบัติงานในระดับคลินิก โดยการบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับศาสตร์แขนงอื่นในการปฏิบัติงาน
 6. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานแพทย์แผนไทยด้วยรูปแบบการศึกษาวิจัย
 7. มีทักษะการเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. มีทักษะการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการรักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ผสานกับองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์พื้นบ้านล้านนา และ การแพทย์ทางเลือก อื่นๆ
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษา ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และงาน วิจัย ติดตามองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ ได้อย่างมีระบบ
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ บนเวทีระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสุขภาพ
 4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนา ทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงงานผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP/PICs อาคารแปรรูปวัตถุดิบ และ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

 1. ทำงานหน่วยงานของทางราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยและตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอื่นๆ
 2. ทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการการแพทย์แผนไทยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 3. ประกอบธุรกิจด้านคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การผลิตยาสมุนไพร และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น 

 • PLO1: ประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เมตตากรุณา เสียสละ และมีจิตสำนึกต่อสังคมในฐานะพลเมืองโลก
 • PLO2: สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพได้
 • PLO3: มีทักษะในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับศาสตร์การแพทย์อื่นในระบบบริบาลสุขภาพได้
 • PLO4: มีภาวะผู้นำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งมีศักยภาพในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • PLO5: มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในการรวบรวมข้อมูลประมวลผล การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO6: มีความสามารถทำเวชปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 33,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 62 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       

อ้างอิงจาก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2563

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 ก.ค. 64