หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering)

     หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ และทักษะความสามารถด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเน้นระบบฝังตัว และระบบควบคุมอัจฉริยะ สามารถสร้างสรรค์งานนวัตกรรม มึพร้อมสำหรับการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ราชการ เอกชน และการเป็นผู้ประกอบการ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
 3. เพื่อฝึกหัดและอบรมบัณฑิตให้เป็นผู้มีวินัย ความคิด และการทำงานอย่างมีระบบ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

 1. มีองค์ความรู้ และทักษะความสามารถทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับสากลและมีความชำนาญเฉพาะทางในการออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้การสร้าง และการบำรุงรักษาทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์
 2. มีความรู้และความสามารถในด้าน คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System) ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensor) ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) และ ระบบควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation) รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบทางด้านคอมพิวเตอร์ในภาคอุตสาหกรรม
 3. มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอมีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมเพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

 • วิศวกรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาไมโครโพรเซสเซอร์และระบบสมองกลฝังตัว
 • วิศวกรควบคุมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • โปรแกรมเมอร์
 • นักพัฒนาเว็บไซด์และโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

 • PLO1 มีองค์ความรู้ และทักษะความสามารถทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับสากลและมีความชำนาญเฉพาะทางในการออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้การสร้าง และการบำรุงรักษาทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์
 • PLO2 มีความรู้และความสามารถในด้าน คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System) ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensor) ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) และ ระบบควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation) รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบทางด้านคอมพิวเตอร์ในภาคอุตสาหกรรม
 • PLO3 มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอมีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมเพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 224,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มพื้นฐานอาชีพ 30 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 57 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิ.ย. 64