HIGHLIGHT

มฟล. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 65 แบบไฮบริด จัดการแข่งขันออนไซต์ และการประกวดรูปแบบออนไลน์ 17 – 19 ส.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 25655 ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว...

ข่าวเด่น

ข่าวสาร