HIGHLIGHT

มฟล. เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ "ครูต้นแบบ" ECC

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ “โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC...

ข่าวเด่น

ข่าวสาร