HIGHLIGHT

มฟล. ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย AATBI จำนวน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Dr. Ruth C. Diego, Director of Agri-based Technology Business Incubator/Innovation Center มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต…

ข่าวเด่น

ข่าวสาร