โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
1 วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes
โดย : อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2559
2 แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ : ศึกษากรณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2559
3 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ออกซิเจน ความทนทานของกล้ามเนื้อและพลังกล้ามเนื้อของโปรแกรมการฝึกบนลู่วิ่งใต้น้ำและลู่วิ่งบนบกในนักศึกษาชาย ระดับอุดมศึกษาที่มีสุขภาพดี
โดย : อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2559
4 ความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน
โดย : อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2558
5 การพัฒนาสมบัติของอิเล็คโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิด SOFC
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
6 การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในกระบวนการหมักถั่วเหลืองด้วย Bacillus subtilis TN51 และ Rhizopus oligosporus
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
7 วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
โดย : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
8 ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
โดย : อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
9 การจัดจำแนกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
โดย : อาจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
10 การศึกษาการจำแนกเพศนกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni) โดยเทคนิค DNA sexing
โดย : อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
11 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันเมล็ดชา Camellia sinensis
โดย : อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
12 การหาปริมาณอะลูมิเนียมโดยใช้ บิสมัธฟิล์มอิเล็กโทรดซึ่งเคลือบด้วยเนฟฟิออน
โดย : อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
13 การพัฒนาวิธีสำหรับการศึกษาความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ โดยระบบ สเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเซียลอินเจคชัน แลบ-แอท-วาล์ว ในน้ำผักและผลไม้บางชนิด
โดย : อาจารย์ ดร.กาญจนา วัดละเอียด
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
14 การค้นหายาจากพืชสมุนไพรไทยวงศ์ Rutaceae ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งหรือจุลชีพ ปีที่ 4
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
15 การสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์ lipase ที่มีในเมล็ดและกากเมล็ดสบู่ดำ
โดย : อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงค์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
16 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยว ของสารสกัดจากเนื้อเยื่อ albedo ของส้มโอ
โดย : อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558
17 คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียของกากกาแฟ
โดย : อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558
18 การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากเจลาตินหนังปลาโดยการเสริมสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
โดย : อาจารย์ดำรงพล คำวงศ์แหง
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558
19 การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าว (ระยะที่ 1)
โดย : อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558
20 การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวอินทรีย์ด้วยกรรมวิธีแบบเกษตรอินทรีย์ เปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม
โดย : ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558
21 การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล
โดย : อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
22 ระบบแสดงข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์บนสมาร์ทโฟน
โดย : อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
23 การค้นหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดด้วยเทคโนโลยีการจัดกลุ่มเน็ตเวิร์ค
โดย : อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
24 การสร้างคลังเสียงพูดเพื่อการรู้จําเสียงพูดอัตโนมัติ และการสังเคราะห์เสียงพูด ภาษาไทยโดยการเลือกข้อความออนไลน์โดยอัตโนมัติ
โดย : อาจารย์สุรพล วรภัทราทร
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
25 การใช้ประโยชน์จากวงจรไบควอดไร้ตัวเก็บประจุที่เป็นตัวกรองความถี่แบบกลางผ่าน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
26 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอคเซสพอยต์ไออีอีอี 802.11 จี
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
27 การพัฒนาการจำลองภาพสามมิติ กรณีศึกษาพระพุทธรูปนวล้านตื้อเชียงแสน
โดย : อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
28 การวิเคราะห์สนามการไหลของเวกเตอร์ สำหรับการแบ่งส่วนภาพอัลตร้าซาวด์มะเร็งเต้านม
โดย : อาจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
29 การออกแบบวงจรขยายกำลังสัญญาณโดยใช้ ซีมอส ที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์
โดย : อาจารย์ปวีณา สืบสมบัติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
30 ประสิทธิผลของการสอนภาษาโดยใช้เนื้อหาเพื่อนำไปส่การเรียนรู้ภาษา ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการในระดับอุดมศึกษา
โดย : อาจารย์ ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2558
31 การศึกษาอิทธิพลข้ามภาษาของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
โดย : อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2558
32 บทบาทมหาวิทยาลัยกับความคาดหวังของภาคีการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาท่องเที่ยวในท้องถิ่น
โดย : อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2558
33 การพัฒนาสินค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สอดคล้องกับสภาพทรัพยากร การท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
โดย : อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2558
34 ปัญหาการใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย
โดย : อาจารย์ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
35 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และประมวลกฎหมายอาญา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเรื่องโทษทางอาญา อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โดย : อาจารย์ดารณี แสงนิล
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
36 ผลกระทบของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
โดย : อาจารย์วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
37 ศึกษาปัญหาการจ้างเหมาแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บึงไกร
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
38 การพัฒนาเครื่องมือป้อนกลับทางชีวภาพโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อแบบประดิษฐ์เอง
โดย : อาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2558
39 การศึกษาความเครียดทางจิตสรีรวิทยาขณะทำการแข่งขันในนักกีฬาว่ายน้ำชาย
โดย : อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2558
40 พยาธิสภาพของกระดูกและความไม่สมดุลย์ของเมตาบอลิสมของวิตามินดีและวิตามินเคในประชากรที่มีการสัมผัสแคดเมียม
โดย : อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2558
41 การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยด้วยการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์ ดร.นิตยา ผาสุขพันธุ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2558
42 อัตราความชุกของการเป็นพาหะธาลัสซีเมียในเผ่าลาหู่ ในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2558
43 ฤทธิ์ทางชีวภาพของพอลิแซคคาไรด์ละลายน้ำจากเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า สำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
โดย : อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
44 การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ชะลอความชรารูปแบบอิมัลชั่นที่มีสารสกัดข้าวก่ำ
โดย : อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
45 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดวัสดุเศษเหลือของเงาะ
โดย : อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
46 การเตรียม Laccaic acid Lake Pigment จาก Lac Dye เพื่อใช้ใน ครื่องสำอางสีสัน
โดย : อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
47 คุณสมบัติทางชีวภาพของสารเมือกจากผลพุทราและการเตรียมเป็นเจล
โดย : อาจารย์นฤนันท์ วุฒิสินธุ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
48 ปัจจัยทางสุขภาพจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
49 ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อภาวะสุขภาพของหญิงวัยหมดประจำเดือน: กรณีศึกษา ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
50 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความรู้เรื่องเพศศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในเด็กนักเรียน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
51 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการสื่อสารกับผู้ป่วย ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติ
โดย : อาจารย์ วรรัตน์ มากเทพพงษ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
52 ประสิทธิผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าและตราบาปในสมาชิกครอบครัวผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ
โดย : อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
53 ความชุกการติดเชื้อหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนชาวเขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง
สำนักวิชา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2558
54 องค์ประกอบทางเคมีของชุมเห็ดเทศ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
โดย : อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
55 ผลของเอนไซม์สกัดจากอาหารเลี้ยง Bacillus subtilis TN51 และ Saccharomyces cereviceae ต่อปริมาณสารหอมระเหยในชา (Camellia sinensis)
โดย : อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
56 การศึกษาสารทุติยภูมิในเชื้อรากลุ่ม Ascomycetes
โดย : อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
57 ความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุผสมพอลิแลคติค แอซิด-เซริซินที่มียาเจนตามิซิน ซัลเฟต สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม
โดย : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
58 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
โดย : อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
59 ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
โดย : อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
60 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล เพื่อการวิเคราะห์ป่าไม้แบบอัตโนมัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
61 อุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ
โดย : อาจารย์ชยพล คำยอด
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
62 การออกแบบ สถาปัตยกรรม SaaS แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบท
โดย : อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
63 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลตำแหน่งและระยะทาง: กรณีศึกษาของนักฟุตบอล
โดย : อาจารย์ภัทรกมล รังษี
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
64 ทัศนคติและมุมมองสะท้อนตนเองต่อการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2557
65 คติล้านนาในเชียงราย: การใช้ครองตน และการแปร ของคติล้านนาของคนสามระดับอายุในเชียงแสน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2557
66 อิทธิพลของภาษาแมที่มีผลตอการเขียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
โดย : อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2557
67 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคในภาคการแข่งขันเชิงธุรกิจ : กรณีศึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางในจังหวัดเชียงราย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2557
68 การพัฒนาบุคคลากรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2557
69 แนวทางกฎหมายในการสร้างกลไก องค์กร และกระบวนการในการแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา พ.ศ.2526
โดย : อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
70 ศาลปกครองกับการตรวจสอบการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักความได้สัดส่วน
โดย : อาจารย์ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
71 แนวทางของกฎหมายในการจัดที่ดินทำกินของชุมชนบ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกินในประเทศบราซิล
โดย : อาจารย์ดามร คำไตรย์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
72 โลกร้อนกับคนไร้ดินแดน: มิติทางกฎหมายและความเป็นไปได้
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
73 การศึกษาการจินตภาพในนักกีฬาจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2557
74 น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
โดย : อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2557
75 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดรวงข้าว
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2557
76 เครื่องสําอางจากสารสกัดเมล็ดเสาวรส
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2557
77 ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางของสารสกัดยางมะละกอ
โดย : อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2557
78 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โดย : อาจารย์วรางคณา อ่ำศรีเวียง
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2557
79 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพ ของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์นภมณ ยารวง
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2557
80 ผลของการดมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นส้มและกลิ่นกะเพรา ต่อความจำและอารมณ์ในอาสาสมัครเพศหญิง
โดย : อาจารย์ ดร.ธนียา หาวิเศษ
สำนักวิชา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2557
81 วัสดุผสมเสริมแรงระดับนาโนสเกลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสซึ่งผลิตโดยแบคทีเรียและใช้เสริมแรงในพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
โดย : อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2556
82 การจำแนกประเภทของกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติซึ่งมีความเฉื่อยภายในซึ่งมีเอนโทรปี
โดย : อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2556
83 ผลของการอบแห้งต่อองค์ประกอบ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเนื้อผลกาแฟ
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2556
84 ทัศนคติและภาพสะท้อนตนเองของผู้เรียนรายวิชาการเขียน 2 ผ่านแฟ้มสะสมงาน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ฮ่องกง และไทย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2556
85 การเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์และเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทลื้อ จังหวัดเชียงราย ตามกลุ่มอายุ และความสะดวกของการคมนาคม
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2556
86 อำนาจพนักงานอัยการในการฟ้องคดีเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
โดย : อาจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2556
87 การแยก และการศึกษาสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลานิลและปลาบึกเลี้ยงเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
โดย : อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2556
88 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
โดย : อาจารย์แสงเดือน กันทะขู้
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2556
89 ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
โดย : อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2556
90 ผลของ Bacillus subtilis ต่อคุณภาพของน้ำมันหอม ระเหยที่กลั่นจากต้นกฤษณา (Aquilaria crassna)
โดย : อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2555
91 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อระบุพันธุ์ของรองเท้านารีเหลืองปราจีน ระยะที่ 1
โดย : อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2554
92 การพัฒนาชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชาเพื่อการค้า
โดย : อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2554
93 อัตลักษณ์ทางเคมีของขิงแห้งที่เป็นเครื่องยาไทย
โดย : อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2554
94 การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คนอ้วนระดับที่ 1 และ คนอ้วนระดับที่ 2 ในจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์สรายุธ มงคล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2554
95 การรวบรวม ศึกษา และปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำต้นเตี้ยเหมาะกับการผลิตเป็นการค้า
โดย : อาจารย์ ดร.พงษ์มณี ทองใบ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2553
96 การจัดทาแบบจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อเตือนภัยการพังทลายของดินในจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
โดย : อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553
97 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่นล้านนาต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย : อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553
98 ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของยาไทยตำรับรักษาโรคเบาหวาน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2553
99 การสกัดและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอม ระเหยจากใบชาสายพันธุ์ Camellia sinensis
โดย : อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2552
100 Studies on Diapause in the Bamboo Borers; Omphisa fuscidentalis Hampson, (Lepidoptera; Pyralidae)
โดย : อาจารย์ ดร.รัทนา ทาปา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2552
101 สมบัติทางกายภาพ-เคมี และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์แชนเลอร์ระหว่างการเจริญเติบโตและระยะความบริบูรณ์
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2552
102 การปรับปรุงทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้รับการฝึกอบรมด้วยงานเพื่อการสื่อสาร
โดย : อาจารย์วิชัย ดีพร้อม
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2552
103 แนวทางของกฎหมายในการนำสิทธิในที่ดินส.ป.ก.ไปใช้เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืม: ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก และกำแพงเพชร
โดย : อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2552
104 การศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ
โดย : อาจารย์สรายุธ มงคล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2552
105 การวิเคราะห์หาสารทำให้ผิวขาวจากกระแจะ
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2552
106 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2552
107 ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลต่อระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
โดย : อาจารย์ภาวดี วิมลพันธุ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2552
108 องค์ประกอบทางเคมีจากรากกวาวเครือดำ (Mucuna macrocarpa Wallich)
โดย : อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2551
109 ผลของสภาวะในการชงชาต่อปริมาณอะลูมิเนียมและมังกานีสในชาเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2551
110 Conservation and Sustainable Management of Butterflies in situ for Recreation in Doi Nygem, Mae Fah Luang University, Chiang Rai
โดย : อาจารย์ ดร.รัทนา ทาปา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2551
111 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (โพลิฟีนอล) ในระหว่างกระบวนการผลิตชาเขียวและชาอู่หลงของจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2551
112 การศึกษาความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์นันทพร กุลชนะธารา
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
113 รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
114 โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบก จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์พิมพร ตรีสอน
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
115 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
116 ชื่อและนามสกุลของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
117 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551
118 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551
119 การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551
120 แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์อรวรรณ จำพุฒ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551
121 Determinants of Forest Degradation and Its Impact on Sustainable Development in Northern Thailand
โดย : Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551
122 Trade Facilitation Measures in Greater Mekong Sub-region Countries and Their Impacts on Trade and Sustainable Development of Northern Thailand
โดย : Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551
123 การจัดการวัฒนธรรมสุขภาพและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มชุมชนชาวเขาบ้านธรรมจาริก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2551
124 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพมารดาและทารกด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านในศูนย์เรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทยในชุมชน
โดย : อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2551
125 การศึกษาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โดย : อาจารย์พิลาสินี วงษ์นุช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2551
126 การพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง สาหร่ายไก และเทาน้ำ เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว
โดย : อาจารย์มยุรมาศ แสงเงิน
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2551
127 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากชา (Camellia sinensis)
โดย : อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2550
128 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของชาเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2550
129 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อขนุนด้วยสารเคลือบผิว
โดย : อาจารย์เนตรา สมบูรณ์แก้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2550
130 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2550
131 การศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2550
132 An Analytical Study of Effects of Trade Liberalization on Natural Resources and Environment of Thailand
โดย : Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2550
133 นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบไทย-พม่า ๕ ทศวรรษ
โดย : Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2550
134 สภาวะสุขภาพกับวิถีการดูแลรักษาแบบพื้นบ้านของชาวอาข่ากรณีศึกษา ชาวอาข่าอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2550
135 ข้อกำหนดมาตรฐานของเนื้อไม้กระแจะ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2550
136 การเตรียมทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยไททาเนียมสำหรับวัดแก๊สแอมโมเนียและเอธานอล
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
137 การศึกษาผลของการนำเถ้าแกลบมาใช้แทนควอทซ์ในเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
138 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดพันธุ์ภูแล นางแล และภูเก็ต โดยใช้วิธีอาร์เอพีดี
โดย : อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
139 การวิเคราะห์คาเทชิน คาเฟอีน และกรดแกลลิคในชาด้วยวิธีการที่รวดเร็ว
โดย : อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2549
140 คุณภาพของน้ำสับปะรดปรุงรสเข้มข้นแช่แข็ง
โดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2548
141 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ขิงพร้อมดื่ม
โดย : อาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2548
142 การสัมผัสทางภาษาของกลุ่มชนในเขตชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาเฉพาะบริเวณเขตติดต่อจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
โดย : อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2548
143 Impact of Economic Liberalization on Growth,Employment and Poverty: Micro - Macro Simulation Model for Northern Thailand.
โดย : Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2547
144 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศในไร่ชาต่อปริมาณผลผลิตชาอู่หลงในจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
145 การศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตบีต่อปริมาณและคุณภาพชาอู่หลง ระยะที่ 1
โดย : อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
146 การศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตบีต่อปริมาณและคุณภาพชาอู่หลง ระยะที่ 2
โดย : อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
147 การพัฒนาเตาเผาเซรามิกประหยัดพลังงานสำหรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โดย : อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
148 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากชาเขียว ชาดำ และเมี่ยง
โดย : อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุ
149 ผลของกระบวนการหมักต่อคุณภาพของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด
โดย : อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุ
150 กรณีศึกษาระบบอีเลิร์นนิง : ประสิทธิภาพและการพัฒนาการด้านการเรียนการสอน
โดย : อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
151 ล้านนาตะวันออก: แนวคิดและศักยภาพเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเพื่อการท่องเที่ยว
โดย : อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุ
152 การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุ
153 ล้านนาตะวันออก: แนวคิดและศักยภาพเชิงวัฒนธรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
โดย : อาจารย์มาลี ภูมิภาค
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุ
154 การจัดการระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง
โดย : อาจารย์ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
ไม่ระบุ