รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ประกาศนียบัตร-การรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 9 มกราคม 2566 – 28 เมษายน 2566

กำหนดการการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ :  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 

 1. วิชาภาษาอังกฤษ 40 ข้อ
 2. วิชาภาษาไทย 20 ข้อ 
 3. วิชาสังคมศึกษา 20 ข้อ
 4. วิชาสุขศึกษา 20 ข้อ

การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบ *มีรายการดังต่อไปนี้ 

 • หนังสือรับรองทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร คลิกที่นี่
 • เหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา คลิกที่นี่
  *คำแนะนำ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วจึงเปิดไฟล์เพื่อดำเนินการสั่งพิมพ์ (Print)

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 21.00 น.)


หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก แลถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ 
 3. สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041 ถึง 2  (วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00 - 16:00 น.) 

 |