ข่าวประชาสัมพันธ์

สนว.ศิลปศาสตร์ มฟล. ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในการประชุม "5th ASLE/ASEAN Ecocritical Conference : POSTHUMAN SOUTHEAST ASIA"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สนว.ทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติทางทันตกรรม : Dental Implant, Esthetic Veneer และ Endodontics

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

MFii เปิดรับข้อเสนอโครงการจากนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า(จบไม่เกิน 5 ปี) เพื่อรับทุน MFU TED YOUTH STARTUP 2023

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “พุทธศิลปกรรม” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น 8 ICONSIAM กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) ศูนย์บริการวิชาการ