ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. เจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICCE 2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาจีนวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด

ขอเชิญส่ง บทคัดย่อและบทความ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Security and the Environment

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม