ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี บุลลากร มฟล. คว้าเหรียญทอง-ทองแดง กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 จ.อุบลราชธานี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มฟล. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประชุมวิชาการ