รับสมัครผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับหัวหน้าส่วน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับหัวหน้าส่วน


      ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับหัวหน้าส่วน
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้


๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      ๑.๑ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
            -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
            -  มีประสบการณ์บริหารหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันกับส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
               หรือประสบการณ์บริหารอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๗ ปี


      ๑.๒ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
            -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
            -  มีประสบการณ์บริหารหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันกับส่วนพัฒนานักศึกษา หรือประสบการณ์บริหารอื่นที่เกี่ยวข้อง
               ไม่น้อยกว่า ๗ ปี


      ๑.๓ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
            - มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าไม่น้อยกว่า ๗ ปี
            - มีประสบการณ์และความสามารถในการวางแผนงานและการบริหารงาน
            - สามารถควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาได้


      ๑.๔ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
            - มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าไม่น้อยกว่า ๗ ปี
            - มีประสบการณ์ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์


      ๑.๕ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา
            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
            - มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าไม่น้อยกว่า ๗ ปี
            - มีประสบการณ์ทำงานด้านการสหกิจศึกษาหรือด้านจัดหางาน


      ๑.๖ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
            - มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าไม่น้อยกว่า ๗ ปี
            - มีประสบการณ์ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวข้อง


      ๑.๗ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
            - มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าไม่น้อยกว่า ๗ ปี
            - มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานบุคคลหรืองานที่เกี่ยวข้อง


๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

      ๒.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
      ๒.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      ๒.๓ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      ๒.๔ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
           หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคติดต่อตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      ๒.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงาน
           หรือพักราชการ
      ๒.๖ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
      ๒.๗ ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
      ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
           ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
      ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
           องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
      ๒.๑๐ ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน


๓. การสมัครสอบคัดเลือก

      ๓.๑ สมัครด้วยตนเอง
กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ  ๕  และยื่นใบสมัคร ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐


      ๓.๒ สมัครทางไปรษณีย์
สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง  www.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ ๔ แล้วส่งไปรษณีย์
ถึง ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐


๔. หลักฐานการสมัคร

      ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ ไม่ใส่แว่นตาดำ
            ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน ๑ รูป
      ๔.๒  สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ฉบับ  
      ๔.๓  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
      ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
      ๔.๕  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน ๑ ฉบับ
      ๔.๖  หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร


๕. กำหนดการรับสมัคร

      ๕.๑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
      ๕.๒ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครและจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ
           ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย เข้ารับการสัมภาษณ์

๖. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร  ๐-๕๓๙๑-๖๐๒๐

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 |   |  3078 ครั้ง