สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการrพัฒนาแกนนำสุขภาพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

          ได้รับการเปิดเผยจาก ผศ.อุษาษ์  โถหินัง อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. หัวหน้าโครงการว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงราย เป็นกลุ่มหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ได้ให้การดูแลสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง และจากผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงบางประการ เช่น  ปัญหาด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ปัญหาโภชนาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงจัดโครงการเพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการวิชาการให้มีความยั่งยืนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการให้บริการสุขภาพพร้อมกับพัฒนาแกนนำนักเรียนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนสุขภาพตามแนวทางของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ การล้างมือ การแปรงฟัน การเลือกรับประทานอาหาร การดูแลสิ่งแวดล้อม และการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนโดยตรง  ที่สำคัญ เด็กเหล่านี้ยังสามารถนำความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับไปเผยแพร่ในครอบครัว และแกนนำยังจะสามารถถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้องต่อไปได้ ทำให้เกิดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

| ผู้เขียนข่าว Weerayut Wongsupa |