สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาทันตกรรม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  ณ วัดสันต้นกอก หมู่ 9 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านส่งเสริมป้องกันและรักษาฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การตรวจรักษาโรคทั่วไป และการตรวจทางทันตกรรม มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลท่าสุด โดยมี อาจารย์ นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์  กล่าวเปิดโครงการ

          การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าสุดทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพและการรักษาฟื้นฟูและเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีสุขภาพทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

มีผู้เข้ารับบริการกว่า 103 คน

| ผู้เขียนข่าว Weerayut Wongsupa |