มฟล.ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าสุด ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักในการลดและคัดแยกขยะต้นทาง

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

             เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์, นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุด นำโดย พันจ่าเอกอัฐพงษ์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักในการลดและคัดแยกขยะต้นทาง ภายใต้โครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ตำบลท่าสุด พร้อมทั้งจัดทำประชาคมเพื่อการจัดตั้งธนาคารขยะ ในพื้นที่นำร่อง หมู่ที่ 8 บ้านศรีวิเชียร ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 135 คน และกิจกรรมดังกล่าวยังได้จัดให้มีเวทีสรุปสถานการณ์การจัดการขยะในปัจจุบันของพื้นที่ตำบลท่าสุด เพื่อสะท้อนถึงปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่สุขอนามัยของประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกชุมชนให้เริ่มต้นจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการคัดแยกขยะหลีกเลี่ยงการเผา ซึ่งวิธีนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 1.3 กิโลกรัม ต่อคน ต่อวัน  ในปัจจุบันให้ลดลงได้ โดยวิธีนี้ยังเป็นการักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 
#SDGs : 3 Good Health and Well-Being
#SDGs : 13 Climate Action
#SDGs : 17 Partnerships For The Goals

  • 217 ครั้ง