(ปิดรับสมัคร) รอบที่ 1.2 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 1.2 ระบบ Portfolio โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

 • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 22 สาขาวิชา
 • กำหนดการรับสมัคร : (ปิดรับสมัคร) 
 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัคร) 

► เอกสารแนะนำตัวเอง (Portfolio) คลิกที่นี่

*คำแนะนำในการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตัวเอง

 1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วทำการเปิดไฟล์เอกสารเพื่อพิมพ์ข้อมูล หรือทำการสั่งพิมพ์ (คลิกเลือก File--> Download-->Microsoft Word)
 2. จัดทำโดยใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หรือจัดทำตามรูปแบบของตนเอง ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมปกหน้า-ปกหลัง คำนำ สารบัญ) โดยใช้หัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก
 • เป้าหมายหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ผลงาน หรือผลรางวัลที่เคยเข้าร่วมระหว่างเรียนชั้นมัธยมศึกษา (สามารถแนบภาพประกอบได้)

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณบุญฑริกา โทร 0 5391 6105 (วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00 - 16:00 น.) หรืออีเมล admission@mfu.ac.th 
 • 5455 ครั้ง