(ปิดรับสมัคร) รอบที่ 1.2 โครงการพิเศษรับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้คะแนนสอบ TGAT/TPAT)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1.2 โครงการพิเศษรับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้คะแนนสอบ TGAT/TPAT)

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 32 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร : (ปิดรับสมัคร) 
  • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่  
  • เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัคร) 

หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
  2. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายวิชา TGAT/TPAT ในแต่ละสาขาวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน กรณีผู้สมัครมีคะแนน TGAT/TPAT ไม่ครบทุกรายวิชาตามที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
  3. มหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลคะแนนสอบ TGAT/TPAT จาก ทปอ. เพื่อประมวลตามองค์ประกอบในการคัดเลือก
  4. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
  5. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณโศรดา โทร 0 5391 6106 (วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00 - 16:00 น.) หรืออีเมล admission@mfu.ac.th 
  • 29111 ครั้ง