รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (1 ธ.ค. 2566)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1. ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-  ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
   ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-  ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย
   หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
   หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   2. ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
-  ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
   ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านแพทยศาสตร์
-  ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย
   หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
   หน่วยงานทางด้านแพทยศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป
-  เป็นผู้ที่เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและอุดมการณ์
   ของมหาวิทยาลัย
-  เป็นผู้ที่มีความเป็นนักวิชาการ มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ และมีความรู้
   ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหาร
-  เป็นผู้ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติพึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
-  ประสบการณ์การบริหารงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-  เป็นผู้ที่เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและอุดมการณ์
   ของมหาวิทยาลัย
-  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความสำเร็จด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี
-  วิสัยทัศน์ และแผนงานที่นำเสนอ
-  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
-  ภาวะความเป็นผู้นำ ทัศนคติ และแรงจูงใจ
   (อุดมคติ จริยธรรมและ คุณธรรม แนวความคิด และความมุ่งมั่น)
-  ความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และลักษณะการแสดงออก

เงินเดือนและสวัสดิการ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระบบราชการ
พร้อมสวัสดิการด้านต่างๆ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต

การสมัคร

   สมัครด้วยตนเอง
สอบถามรายละเอียดการสมัคร ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่
-  ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
   โทรศัพท์ 0 5391 6486
-  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 127
   อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาธรใต้เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
   โทรศัพท์ 0 2679 0038-9

   สมัครทางไปรษณีย์
-  กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งไปรษณีย์
   ถึง ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1
   ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

   หลักฐานที่ต้องแนบมากับใบสมัคร
-  ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง
   ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
   ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 2 รูป
-  สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน
   หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
-  หนังสือรับรองแสดงการผ่านงาน หรือหลักฐานที่แสดงผลความสำเร็จ
   ในการทำงาน
-  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล จำนวน 1 ฉบับ
-  เอกสารอื่น เช่น ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ฯลฯ
-  แผนงานที่ประสงค์จะทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของงานในตำแหน่งที่สมัคร

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
   ขั้นตอนที่ 1
   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์และข้อมูลจากใบสมัคร
   และเอกสารประกอบ หากเห็นว่าตรงกับเงื่อนไขและความต้องการ
   ของมหาวิทยาลัย ก็จะดำเนินการในขั้นตอนที่ 2  ต่อไป

   ขั้นตอนที่ 2
   มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินทัศนคติ
   ความสามารถในการเป็นผู้นำและความเหมาะสมกับตำแหน่ง

   ขั้นตอนที่ 3
   เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566


            ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เอกสารประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

  • 835 ครั้ง