โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า ช่วงที่ 1 (เปิดรับสมัคร 25 ต.ค. - 9 ม.ค. 2567)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

 • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 33 สาขาวิชา
 • กำหนดการรับสมัคร ช่วงที่ 1  : วันที่ 25 ตุลาคม 2566 - 9 มกราคม 2567
 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
 • ประกาศสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาฯ คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 00.01 น.)

► เอกสารแนะนำตัวเอง (Portfolio) คลิกที่นี่

   * คำแนะนำในการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตัวเอง 

 1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วทำการเปิดไฟล์เอกสารเพื่อพิมพ์ข้อมูล หรือทำการสั่งพิมพ์ (คลิกเลือก File--> Download-->Microsoft Word)
 2. จัดทำโดยใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หรือจัดทำตามรูปแบบของตนเอง ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมปกหน้า-ปกหลัง คำนำ สารบัญ) โดยใช้หัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก
 • เป้าหมายหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ผลงาน หรือผลรางวัลที่เคยเข้าร่วมระหว่างเรียนชั้นมัธยมศึกษา (สามารถแนบภาพประกอบได้)
   

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกฤษณะ โทร 0 5391 6104 (วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00 - 16:00 น.) หรืออีเมล admission@mfu.ac.th 

 |   |  4580 ครั้ง