สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (มฟล) จัดโครงการให้ความรู้เรื่องเครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ "Know the Cosmetics ฉลาดเลือกฉลาดใช้" เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) และวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย 

     ได้รับการเปิดเผยจากอาจารย์ ดร.ภักวดี  ไชยกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (มฟล) หัวหน้าโครงการว่า ในปัจจุบัน มีการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากขึ้น ทั้งเพื่อความสะอาด ความสวยงาม และความใส่ใจในสุขภาพและผิวพรรณซึ่งข้อมูลการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยองค์กรอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวนมากที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และบางผลิตภัณฑ์ตรวจพบสารต้องห้าม ได้แก่ ปรอท สเตียรอยด์ ไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ  

     ดังนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นทางเครื่องสำอาง ตลอดจนกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางให้แก่นักเรียน เพื่อนักเรียนมีความรู้ในการเลือกใช้เครื่องสำอางประเภทต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ชุมชนและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Weerayut Wongsupa |